PRIO

Miljoenennota 2023:
Politie blijft worstelen met kapitaal en capaciteit

In de Miljoenennota 2023 (102 pagina’s) komt de term ‘politie’ slechts één keer voor. Meer aandacht is er voor bijvoorbeeld koopkracht en Defensie. Gelukkig is er de aparte meerjarenbegroting 2023-2027. Vraag: wat krijgt de Politie?

High trust society

Goed nieuws. ‘De meerderheid van de Nederlanders heeft vertrouwen in instituties zoals de politie, de rechtspraak en de Tweede Kamer,’ zo is te lezen in de Miljoenennota 2023. Uit cijfers van 2021 blijkt dat dit geldt voor 66,9% van de Nederlanders. Wij staan hiermee op de derde plek in Europa. Internationaal gezien zijn we ‘een high trust society’.

Investeren in veiligheid

Onder de kop ‘Veiligheid en sterke samenleving’ is te lezen dat veiligheid het fundament is voor onze welvaart. En dat het kabinet die veiligheid wil versterken. Voor de aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit maakt het structureel 100 miljoen euro vrij. Ook 100 miljoen euro wordt geïnvesteerd ‘om ervoor te zorgen dat kwetsbare jongeren niet de criminaliteit ingaan, om recidives te voorkomen en om te zorgen dat personen met verward gedrag passende zorg krijgen zodat zij niet onnodig in aanraking komen met justitie.’ Tot 2027 wordt ruim 1 miljard euro gestoken in crisisopvang van asielzoekers en huisvesting en inburgering van statushouders.

De plannen voor justitie en veiligheid blijven in de begroting zo wel een beetje in algemeenheden hangen. De Defensieorganisatie wordt wél heel specifiek (en uitgebreid) genoemd, de Politie niet. Vijf miljard euro komt beschikbaar voor Defensie. En voor Politie? Dat is te lezen in de ‘Begroting en beheerplan 2023-2027’.

€ 200 miljoen extra

‘Het Coalitieakkoord brengt het korps trapsgewijs naar structureel € 200 mln. extra voor de versterking van het fundament van de politieorganisatie. (…) Daarnaast zijn eerder middelen voor o.a. Ondermijning en de veiligheidsenveloppe toegevoegd. Een volledig evenwicht tussen de beschikbare middelen en huidige en nieuwe taken is echter nog niet bereikt. Het korps heeft zelf maatregelen getroffen en ombuigingen in kaart gebracht en gerealiseerd zonder de taakuitvoering en de operaties te belasten. Dit leidt nog niet tot volledige structurele dekking.’ Klinkt als… bezuinigen?

Capaciteit en inzetbaarheid

Als twee grote uitdagingen/ aandachtspunten worden genoemd: het huisvestingsvraagstuk en ‘capaciteit en inzetbaarheid’. Let op: dit zijn slechts twee aandachtspunten die we hebben geselecteerd uit een langere opsomming.

‘Vooral in de basisteams staat de capaciteit onder druk. Er is niet alleen sprake van
een aanzienlijke vervangingsvraag (verband houdend met de veelal leeftijdsgerelateerde uitstroom), maar er wordt ook substantieel geïnvesteerd in een uitbreiding van het aantal agenten in de wijk.’

De oplossing lijkt helaas nog ver weg. ‘Werving en opleiding kosten nu eenmaal tijd,’ is te lezen. ‘Daarom zal pas op termijn (vanaf 2024/2025) sprake zijn van evenwicht
tussen formatie en bezetting. De feitelijk groei van het aantal startbekwame agenten zal vanaf 2026 gestalte krijgen.’

Voorlopige conclusie

Een voorlopige conclusie na het doornemen van de Miljoenennota 2023 en de specifiekere ‘Begroting en beheerplan 2023-2027’ kan zijn: voorlopig verandert er weinig voor de politie. Het blijft worstelen met kapitaal en capaciteit.

Wordt vervolgd…

eerder interessant nieuws


112 aanhouding agent aan het woord cybercrime drugs jeugd jeugdagent Landelijke Eenheid Miljoenennota nieuws noventas onderzoek politie politienieuws Rotterdam wapens weeknieuws wijkagent