Het nieuwe regeerakkoord, ook omzien naar de politie? 

Na bijna een jaar is er geen sprake meer van een demissionair kabinet, maar van Kabinet-Rutte IV. Vandaag, op 10 januari, wordt het kabinet beëdigd om 11.00 uur, gevolgd door de traditionele bordesscène. Aansluitend gaan de bewindspersonen naar hun nieuwe ministerie, waar zij het overdrachtsdossier van hun voorganger ontvangen. Tot slot vindt om 16.00 uur de eerste ministerraad plaats, tevens de enige ministerraad waarbij de pers aanwezig mag zijn. Deze ministerraad gaat onder andere over de regeringsverklaring wat geschreven wordt op basis van het eerder gepresenteerde regeerakkoord met de titel: ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Een hoopgevende titel, maar wordt er ook omgekeken naar de politie en gedacht aan hun toekomst? U leest het in dit artikel! 

Door Kim van Driessen 

Veiligheid en sterke samenleving 
Vanzelfsprekend komt de politie aan bod in het regeerakkoord in het hoofdstuk dat is gewijd aan veiligheid. De nieuwe regeringspartijen benoemen dat met name de verharding van ondermijnende en georganiseerde criminaliteit stevig en gericht aangepakt moeten worden. Om die reden wordt er oplopend structureel 1 miljard euro uitgetrokken voor het bestrijden van ondermijning, het versterken van de politieorganisatie en de volledige justitiële keten. De preventie-aanpak en inlichtingendiensten zijn hierbij ook van groot belang. 

Justitiële keten versterken 
De investering in de justitiële keten is met name gefocust op het versterken van de expertise van de aanpak van cybercriminaliteit. Om dit te realiseren, wordt de samenwerking tussen de politie en boa’s verder geprofessionaliseerd. Daarnaast worden er grondslagen voor gegevensuitwisseling tussen partijen verankerd in de wet. Dit moet deze samenwerking vergemakkelijken en bevorderen. Ook wordt het Wetboek van Strafvordering gemoderniseerd, zodat de positie van slachtoffers gewaarborgd wordt. Deze versterkingen zouden achterstanden in de justitiële keten weg moeten nemen, wat dus ook minder problemen voor de politie zal opleveren. Zij kunnen beter stil staan bij de politie van de slachtoffers en door samenwerking met boa’s kan de werkdruk op politieagenten afnemen. 

De aanpak van ondermijning 
Ondermijnende criminaliteit is een onderwerp waar elke agent mee te maken kan krijgen. Dit wordt erkend door de nieuwe coalitiepartijen. De aanpak van ondermijning wordt harder, realistischer en effectiever en hier zal iedereen in de veiligheidsketen iets van merken. ‘Van wijkagent en recherche tot rechtspraak, Openbaar Ministerie, gevangeniswezen en reclassering.’ Deze veelbelovende woorden zijn terug te zien in de bijgevoegde budgettaire bijlage van het coalitieakkoord, waar is te zien dat er wordt opgebouwd naar een financiering van structureel 1 miljoen. Dit geld zal onder andere geïnvesteerd worden in de landelijke recherche, zodat zij voldoende mensen en middelen hebben om in interventieslagkracht te kunnen voorzien. Daarnaast zal er geïnvesteerd worden in het opsporen van zware criminelen, crimineel geld en bedrijven die ondermijnende criminaliteit faciliteren. Aangezien door de toenemende ondermijning geweld en intimidatie richting criminaliteitsbestrijders, rechters, advocaten en journalisten toeneemt wordt er meer geïnvesteerd in het stelsel van bewaken en beveiligen. Dit draagt ook bij aan het beschermen van de persvrijheid. 

Preventie 
Zoals vele wijkagenten en jeugdagenten weten, is preventie buitengewoon belangrijk op het gebied van (drugs)criminaliteit. Om te voorkomen dat minder jongeren de criminaliteit ingaan, komt er een domeinoverstijgende wijkaanpak en worden er meer jeugd- en wijkagenten ingezet. De politie moet de ruggengraat vormen van de wijkaanpak, zodat kwetsbare wijken weerbaar worden tegen ondermijnende criminaliteit. Een uitweg uit de (drugs)criminaliteit bieden is hier onderdeel van. Jeugdwerkers zullen hierin ook een belangrijke rol gaan spelen, net als de GGZ. De samenwerking tussen de politie en GGZ zal dan ook intensiveren.   

Afwezigheid werkdruk en personeelstekort 
Al met al worden er veelbelovende beloften gedaan en wordt er veel geld uitgetrokken voor het bestrijden van de dreigingen voor de nationale veiligheid. Het versterken van de politie is hier onderdeel van, maar opmerkelijk is de afwezigheid van het benoemen van het grote tekort bij de politie en de hoge werkdruk. Dit is wel meegenomen in de Miljoenennota die in september 2021 verscheen, maar dit is niet iets wat expliciet in overweging is genomen bij het schrijven van het regeerakkoord. Wellicht dat de veranderingen die plaats gaan vinden de werkdruk op de politie kunnen verlagen. Zo wordt er toch indirect omgekeken naar de politie en gedacht aan hun toekomst. 

U kunt zelf het regeerakkoord lezen op kabinetsformatie2021.nl 

Geef een reactie